Blijven werken als gepensioneerde?


TOEGELATEN ARBEID

Als je werkt als werknemer, zelfstandige, of als je een vrij beroep uitoefent dat belastbare inkomens meebrengt, val je onder de regels van toegelaten arbeid. Dat is niet het geval voor een vrijwilligersactiviteit met een onkostenvergoeding.

Aangifte

Je moet deze beroepsbezigheid niet aangeven. De overheid wisselt onderling zelf informatie uit om hun controles uit te voeren. Wanneer je werkt in het buitenland, een wetenschappelijke of artistieke activiteit uitoefent of als je een politiek of ander mandaat uitoefent, moet je de pensioeninstanties wel verwittigen. Ook als het gaat om de allereerste uitbetaling van je pensioen, moet je een aangifte doen.

Grenzen

Wanneer je ouder bent dan 65 jaar of wanneer je op jongere leeftijd minstens 45 jaren beroepsloopbaan kan bewijzen, mag je onbeperkt bijverdienen met behoud van je volledig pensioen. Dit is ook het geval als je een overgangsuitkering ontvangt.

Als je jonger bent en een onvoldoende lange loopbaan kan bewijzen, zijn er inkomensgrenzen van toepassing. Als je in dit geval een weduwe of weduwnaar bent, en uitsluitend een overlevingspensioen ontvangt, zijn er andere grenzen waar je je aan moet houden.

Jouw inkomen wordt op jaarbasis bekeken. Voor werknemers gaat het over bruto lonen, voor zelfstandigen over netto belastbare beroepsinkomen. De grenzen verschillen naargelang de aard van de beroepsactiviteit en de eventuele kinderlast. Bovendien worden ze automatisch aangepast aan de index, en evolueren ze dus even snel als de wedden en sociale uitkeringen. Grenzen van de toegelaten inkomsten 2019:

https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen

Het ingangsjaar is niet noodzakelijk een volledig jaar, je pensioen kan immers ingaan vanaf eender welke maand van het jaar. In dat geval wordt het grensbedrag aangepast aan het aantal maanden waarin je een pensioen ontvangen hebt. Het toegelaten bedrag wordt dan gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal pensioenmaanden.

Overschrijding

In principe mag je de grenzen niet overschrijden. Indien je dit wel zou doen, dan zal je pensioen in verhouding tot het percentage waarmee je de grens overschreden hebt verminderen.

Let op: als je een gezinspensioen ontvangt, mag jouw huwelijkspartner het grensbedrag helemaal niet overschrijden. Doet hij dat wel, wordt het gezinspensioen teruggebracht tot een pensioen als alleenstaande, tijdens het jaar van de overschrijding.

Opzegvergoeding

Als je werkgever eenzijdig een einde maakt aan jouw arbeidsovereenkomst moet hij een opzeggingsvergoeding betalen, voor zover hij jou geen opzeggingstermijn laat presteren. Zo’n vergoeding wordt gespreid over de periode waarop ze betrekking heeft en aangerekend als toegelaten arbeid. Hierdoor kan het inkomen in een bepaald kalenderjaar het grensbedrag van de toegelaten activiteit overschrijden. In zulk geval kan je je pensioen ook uitstellen aangezien de vergoeding als een loon wordt geboekt en dus ook nog een extra pensioenaandeel geeft.

Naast de minimale opzeggingstermijn of opzegvergoeding kan je werkgever ook aanvullende vergoedingen uitbetalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een afscheidspremie, premie voor vervroegd vertrek… Ook deze vergoeding wordt gespreid over de minimale opzeggingstermijn en in aanmerking genomen als beroepsinkomen.

Opbrengsten

Op het inkomen uit je bijverdienste betaal je bijdragen voor de sociale zekerheid. Je zal echter geen pensioenrechten meer opbouwen wanneer je al een rustpensioen ontvangt. Daarnaast verlies je ook het recht op andere uitkeringen zoals werkloosheid en ziekte. Enkel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten geniet je nog een volledige verzekering.

Daarnaast zijn er ook de fiscale lasten. Voor werknemers worden die berekend op je bruto-inkomen, voor zelfstandigen op je netto belastbaar inkomen.

Let op: als je enkel een pensioen ontvangt, geniet je van een bijzondere belastingvermindering. Als je naast je pensioen toegelaten arbeid verricht, wordt deze afgebouwd. Kijk dus op voorhand goed na wat je effectief overhoudt aan de bijverdienste. Het zou jammer zijn moest het grootste stuk wegbelast worden.

Tips

 • De Pensioendienst houdt rekening met elke activiteit die een inkomen kan opleveren, ongeacht of deze wordt uitgeoefend in België, in het buitenland of in dienst van een internationale organisatie.
 • Kijk goed na of je bepaalde grenzen moet respecteren, en hoe hoog deze zijn.
 • Let op: ook bepaalde premies en dergelijke tellen mee om de hoogte van jouw loon te bepalen.
 • Onderzoek vooraf grondig je fiscaliteit. Omdat je een loon verdient, wordt je belastingvermindering voor pensioenen afgebouwd. In sommige gevallen wordt je inkomen zelfs bijna volledig wegbelast.
 • Het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werken is niet onderhevig aan de toegelaten grenzen.
 • Wanneer je zowel als werknemer en als zelfstandige hebt gewerkt, en voorlopig enkel het zelfstandigenpensioen hebt opgenomen, kan je nog verder pensioenrechten opbouwen als werknemer. Omgekeerd is dit niet het geval.

ONBELAST BIJVERDIENEN OF PLUSSEN

Als je al een hoofdstatuut hebt als werknemer, zelfstandige of gepensioneerde kan je onbelast bijklussen, ook wel plussen genoemd. Onbelast betekent dat op de vergoedingen geen sociale bijdragen of belastingen worden geheven. De wet voorziet wel twee plafonds: de vergoeding wordt beperkt tot 510 euro per maand en 6 130 euro per belastingjaar. Op het moment dat je deze grenzen toch overschrijdt, dienen alle inkomsten als beroepsinkomsten te worden beschouwd met alle gevolgen van dien op het vlak van bijdragen.

Je statuut is belangrijk

Om onbelast bij te verdienen moet je voldoen aan een van onderstaande voorwaarden:

 • Werknemer zijn met minstens een vier vijfde tewerkstelling, gemeten in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum. Loopbaanonderbreking of tijdskrediet komen niet in aanmerking als prestaties.
 • Zelfstandige zijn met een minimum aan sociale bijdragen, gemeten in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum.
 • Gepensioneerd zijn. Wie een overgangsuitkering of overlevingspensioen ontvangt, mag niet plussen.

Beperkingen

 • Plussen mag niet bij de werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van je arbeidsovereenkomst.
 • Plussen mag niet bij de vereniging waar je vrijwilligerswerk doet, tenzij hiervoor geen onkostenvergoeding wordt toegekend of het om een andere periode gaat.
 • Plussen mag dus wel gecombineerd worden met vrijwilligerswerk bij een andere vereniging.
 • Plussen mag niet ter vervanging van een personeelslid.
 • Je moet een Belgisch rijksregisternummer hebben, deze regeling kan niet toegepast worden voor buitenlanders.

Om oneerlijke concurrentie met de professionele sector te voorkomen, bakende de overheid de activiteiten die in aanmerking komen ook af in twee lijsten. De focus ligt enerzijds op het verenigingsleven, sportcoaches en begeleiders, en anderzijds op klusjes waarbij burgers elkaar helpen.

Verenigingswerk

Het gaat om activiteiten tegen een beperkte vergoeding zowel bij vzw’s als bij feitelijke verenigingen en openbare besturen. Slechts een aantal activiteiten komt in aanmerking.

 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen een jeugdbeweging en/of een speelpleinwerking.
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
 • Conciërge van jeugd-, sportinfrastructuur, culturele en artistieke infrastructuur.
 • Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw, met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen.
 • Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector.
 • Gidsen of publieksbegeleiders van cultureel erfgoed en natuur.
 • De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen.
 • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school.
 • Persoon die actief is bij initiatieven van sociaal-cultureel volwassenwerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties.
 • De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.
 • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats.
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de volgende sectoren: onroerend en cultureel erfgoed, jeugd, sport, inrichter van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, natuurbescherming, sociaal-cultureel volwassenwerk, cultuureducatie en kunst.
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed.
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, inrichter van onderwijs, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen.
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken.
 • Met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden in woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen.
 • Opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Je mag niet voor dezelfde vereniging betaald bijklussen én vrijwilliger met vrijwilligersvergoeding zijn. Het probleem zit in de vrijwilligersvergoeding. Mocht je geen onkostenvergoeding krijgen voor je vrijwilligerswerk kan je dit wel combineren met plussen. Je kan ook vrijwilligerswerk met onkostenvergoeding doen voor de ene vereniging, en plussen voor een andere vereniging.

Er moet verplicht een geschreven overeenkomst opgesteld worden, die onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties bevat. Modeldocumenten zijn voorhanden. Daarnaast moet door de vereniging een verzekering worden afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers moeten vermeld worden in de overeenkomst.

Lezingenreeks erfrecht

Remy is gepensioneerd bediende bij een grote bank. Toen hij nog werkte, volgde hij de successieplanning op voor particuliere klanten. Remy is na zijn pensionering lid geworden van de plaatselijke ouderenvereniging. Wanneer de nationale koepel van deze ouderenvereniging een lezingenreeks plant over de laatste hervormingen in het erfrecht, komt de naam van Remy naar boven. Hij wordt gevraagd een tiental keer als spreker op te treden, over het hele land. Remy stemt in, en er wordt een overeenkomst opgemaakt voor tien lezingen. Er wordt duidelijk omschreven hoe lang deze moeten duren en wat precies van hem verwacht wordt. Remy krijgt hier telkens 250 euro voor, hij moet dus opletten dat hij niet meer dan twee lezingen per maand geeft. Er wordt ook overeengekomen dat deze 250 euro alles omvat, ook zijn verplaatsingsonkosten. Deze mogen immers niet gecombineerd worden met een vergoeding.

Occasionele activiteiten van burger tot burger

Bij het verenigingswerk gaat het om activiteiten voor organisaties. Bij de occasionele activiteiten worden de prestaties rechtstreeks tussen burgers geleverd. Het is niet de bedoeling dat de activiteiten een commercieel doel voor ogen hebben of winst opleveren. Je doet dit eerder occasioneel en in je vrije tijd.

 • Oppas van kinderen, oppas, gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privéwoning (met naleving van de Gemeenschapswetgeving).
 • Zorg voor zorgbehoevende personen (met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten).
 • Bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever.
 • Sportlessen.
 • Kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning.
 • Hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding.
 • Het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen.
 • Ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker, met uitzondering van reguliere poetshulp, waarbij ondersteuning bij de grote schoonmaak en ontruiming van de woning wel toegelaten is.
 • Hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis).
 • Opziener van onroerende goederen.
 • Het zorgen voor, het passen op en het uitlaten van dieren.

Klus je voor een medeburger bij, mag dat niet met een vaste regelmaat. Je mag dus bijvoorbeeld niet elke week voor een vergoeding het gras van jouw buurman afrijden.

Voor diensten van burger aan burger volstaat het dat je mondeling afspreekt met je medeburger wat je taak precies is en hoeveel je ervoor betaald krijgt.

Onlinetoepassing Bijklussen

Wil je onbelast bijklussen onder een van deze twee systemen, dan moet je je melden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) via een elektronische applicatie ‘www.bijklussen.be’. Via die app kan zowel jouw opdrachtgever als jijzelf de inkomsten aangeven. De RSZ deelt die informatie met de fiscus en met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) om controles mogelijk te maken.

Voor elke klus moeten drie gegevens aangegeven worden: het type activiteit, de periode en het betaalde bedrag. Als de aangifte niet voldoet aan de voorwaarden, wordt ze geweigerd.   

Verenigingen kunnen van hun ondernemingsnummer gebruikmaken om de aangifte te doen. Feitelijke verenigingen hebben geen ondernemingsnummer, maar kunnen een uniek identificatienummer aanmaken en zo toch een aangifte doen.

Als je als burger regelmatig bijklust, krijg je in de toepassing een overzicht van de verrichte activiteiten en de verdiende bedragen.

Oppassen op buurmeisjes

Nele is jonggepensioneerd en alleenstaand. Drie huizen verder woont een gezin met drie jonge kinderen. Ze geniet er enorm van om hen op het pleintje in de straat te zien spelen en plezier te zien maken. Dit is hun mama Cindy niet ontgaan. Op een dag spreekt Cindy haar buurvrouw Nele aan, met de vraag of ze graag op de kinderen komt oppassen bij ziekte, of wanneer ze niet op school geraakt door het verkeer. Ze wil hier gerust een kleine vergoeding voor betalen. Nele is blij verrast en stemt graag in. Ze spreken af dat Cindy 6 euro per uur voor de diensten van haar buurvrouw betaalt, en registreren dit via de onlinedienst bijklussen. 

Deeleconomie via erkend platform

Tot slot is er nog een derde mogelijkheid om te plussen. Het gaat over diensten die je levert voor een erkend elektronisch platform voor de deeleconomieplatform. Het kan bijvoorbeeld gaan om een website of app die opdrachtgevers en -uitvoerders met elkaar in contact brengt. Ook op deze prestaties betaal je dus belastingen noch bijdragen, tenminste beperkt tot de grensbedragen. Eigenlijk loopt deze sector dus volledig gelijk met de occasionele activiteiten van burger tot burger. Met als grootste verschil dat wanneer je bijklust via een erkend digitaal platform je niet beperkt bent tot de lijst met activiteiten zoals in vorige paragraaf beschreven. 

De lijst van erkende deeleconomieplatformen vind je in de rubriek Nuttige Links op de website van de FOD Financiën.

Inkomsten die je krijgt via een deeleconomieplatform moet je aangeven op je belastingbrief. Je hoeft ze dus niet aan te geven via de onlinedienst Bijklussen, maar je moet ze wel zelf bij je totaal per maand en per jaar tellen.

Naast je netto-inkomsten moet het deeleconomieplatform eventuele administratieve kosten ook meerekenen. Het bedrag dat ze doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het precieze bedrag dat je ontvangen hebt.

Huwelijksfoto’s

Hamza trouwt volgend jaar en zoekt nog een fotograaf voor de receptie en het dansfeest. Dit hoeven voor haar geen professionele foto’s te zijn, maar ze wil er gewoon kunnen op rekenen dat spontane momenten worden vastgelegd. Via een klusjeswebsite, erkend als deeleconomieplatform, lanceert ze een oproep. Geert reageert. Hij heeft ooit een hobbycursus fotografie gevolgd en wil hier wel eens iets mee doen. Hij en Hamza komen overeen dat 200 euro een fair bedrag is voor de klus en maken aan de telefoon concrete afspraken voor de dag zelf. De enige verplichting die geldt is dat Geert deze 200 euro wel via zijn belastingaangifte moet aangeven. Hij zal er echter geen belastingen op betalen.

Specifieke gevallen

Ben je werkzoekende, arbeidsongeschikt of SWT’er, mag je enkel plussen als je voor je in dit statuut belandde een overeenkomst verenigingswerk hebt gesloten en als die nog lopende is. In dit geval moet het verenigingswerk ook gemeld worden bij de RVA. Bij arbeidsongeschiktheid moet de adviserend geneesheer ook vaststellen dat de activiteiten verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand.

Voer je een klus uit, worden de statuten van werknemer en van zelfstandige niet toepasbaar gemaakt. Respecteer je de voorwaarden niet, vervalt deze uitzondering en word je als werknemer of zelfstandige beschouwd. Dit kan grote gevolgen hebben op fiscaal en arbeidsrechtelijk vlak.

Grenzen toegelaten arbeid

Als je op vervroegde leeftijd met pensioen gaat zonder 45 jaar loopbaan of van een overlevingspensioen geniet vanaf de leeftijd van 45 jaar, moet je aan bepaalde inkomensgrenzen voldoen. De vergoedingen die je zou ontvangen voor verenigingswerk of occasionele diensten van burger tot burger worden wel meegeteld voor deze grenzen.

Leen pluste te veel

Voor een natuurvereniging doet Leen al jarenlang vrijwillig gidswerk. Ze komt met de organisatie overeen dit voortaan te doen via het systeem van onbelastbaar bijverdienen. Op één jaar ontvangt ze 5 000 euro, en houdt ze zich telkens ook aan de grens van 510 euro.

Naast het gidswerk voor de natuurvereniging, gidst ze ook nog iedere week een paar uur voor het museum waar ze vroeger werkte. Dit doet ze onder het systeem toegelaten arbeid. Ook hiervoor ontvangt ze op één jaar tijd 5 000 euro. Op dit bedrag worden wel belastingen betaald. Leen ziet echter over het hoofd dat ze hiermee de grenzen van toegelaten arbeid naast haar pensioen overschrijdt. Want ook het gidswerk voor de natuurvereniging wordt meegeteld. Ze zit zo’n 2 000 euro boven de grens die op haar van toepassing is. Dit is een overschrijding van 15 procent van haar pensioen, waardoor ditzelfde percentage ook van haar pensioen wordt ingehouden.

Tips

 • Kijk goed na of de activiteit die je wil uitoefenen op de lijst van verenigingswerk of occasionele diensten van burger tot burger voorkomt. Enkel dan kan je onder de regeling onbelast bijverdienen vallen, tenzij je deze activiteit via een erkend digitaal platform uitoefent.
 • Houd je zeker aan de grenzen van 510 euro per maand en 6 130 euro per jaar. Anders dreig je een gepeperde rekening te moeten betalen aan bijdragen en belastingen.
 • Houd daarnaast zeker ook rekening met de grenzen van toegelaten arbeid naast je pensioen, mochten deze op jou van toepassing zijn.
 • Het grensbedrag geldt voor de drie soorten klussen samen. Je mag dus 6 130 euro per jaar verdienen met je activiteiten voor andere burgers, verenigingen en deeleconomieplatformen samen.
 • Vergeet je activiteiten niet zorgvuldig in te voeren op de onlinedienst Bijklussen, tenzij je deze via een erkend deeleconomieplatform uitoefent.

FLEXIJOBS

Je kan naast je gewone job tegenwoordig ook als flexijobber aan de slag, op voorwaarde dat je minstens vier vijfde werkt. Maar ook gepensioneerden vallen sinds kort onder deze regeling.

Op het flexiloon dat je uit deze bijverdienste haalt, betaal je geen gewone socialezekerheidsbijdragen. Enkel jouw werkgever is een bijzondere patronale bijdrage van 25 procent verschuldigd. Die voorwaarde zou de vernietiging van jobs moeten tegengaan, waarbij de gewone bijdragen worden betaald.

Op deze manier kan je aan de slag in de volgende sectoren:

Bij twijfel kijk je best naar het nummer van het paritair comité (PC) waaronder jouw werkgever valt.

 • bakkerijen (PC 118.03)
 • handel in voedingswaren (PC 119)
 • zelfstandige kleinhandel (PC 201)
 • kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
 • middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01)
 • horeca (PC 302)
 • grote kleinhandelszaken (PC 311)
 • warenhuizen (PC 312)
 • kappersbedrijf en schoonheidszorgen (PC 314)
 • uitzendsector, voor zover de uitzendarbeid wordt verricht bij een gebruiker die ressorteert onder een van de voorgaande paritaire comités.

Contract

Om geldig te kunnen werken sluit je op voorhand van je eerste tewerkstelling een schriftelijke overeenkomst met je werkgever. Deze overeenkomst bevat een verplicht aantal elementen: je flexiloon, je functie, hoe lang je op voorhand opgeroepen wordt en via welk kanaal de werkgever je kan bereiken. Dit kan via telefoon, e-mail, sms… Jouw overeenkomst is dus als het ware een soort oproepcontract, en geldt voor bepaalde of onbepaalde duur.

Bij een effectieve oproep krijg je vervolgens ook een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. Maar je hebt ook het recht om niet op de oproep in te gaan.

Loon

Je moet minstens 9,36 euro per uur verdienen. Meer kan natuurlijk ook. Bovendien is er ook vakantiegeld verschuldigd. Dit komt overeen met 7,67 procent van je loon en wordt tezamen uitbetaald. Krijg je als werknemer enkel de minimumvergoeding uitbetaald, heb je per gewerkt uur in totaal recht op 10,08 euro, inclusief vakantiegeld. Tot slot kunnen ook andere sectorale voordelen verschuldigd zijn, zoals de nachtpremie, premie voor zondagsarbeid…

Beperkingen

Er is geen enkele beperking aan het aantal uren dat je kan flexijobben. Maar let op: de verdiensten tellen wel mee voor de grenzen van toegelaten arbeid indien deze van toepassing zijn. Als je dus jonger bent dan 65 jaar en geen 45 jaar loopbaan kan bewijzen, moet je oppassen dat je de grenzen niet overschrijdt. Vanaf 65 jaar of 45 jaar loopbaan kan je zoveel werken als je wil in het statuut van de flexijobs.

Je kan een gewone arbeidsovereenkomst niet combineren met een flexijob bij eenzelfde werkgever. Dit kan ook niet wanneer je nog in een periode zit die gedekt wordt door een ontslagvergoeding.

Sancties

Als je een flexijob zou uitvoeren zonder alle wettelijke voorwaarden na te leven, wordt de tewerkstelling beschouwd als een gewone arbeidsovereenkomst. Dit kan zware gevolgen hebben. Je zal beschouwd worden als een voltijdse werknemer, en alle gewone sociale bijdragen zijn dan verschuldigd op jouw loon. Bovendien zal je de volle pot betalen aan personenbelasting en bedrijfsvoorheffing.

Borden afwassen

Kaat is 65. Ze komt niet rond met haar pensioen en moet noodgedwongen een bijverdienste zoeken. Ze komt overeen met de eigenaar van een van de restaurantjes aan het park in haar buurt dat ze elke vrijdagavond zal bijspringen om af te wassen. Ze stellen een raamovereenkomst op, haar loon per uur wordt vastgelegd op 11 euro. Omdat haar vakantiegeld onmiddellijk mee wordt uitbetaald, krijgt ze feitelijk 11,84 euro per uur dat ze afwast. In de raamovereenkomst wordt ook opgenomen dat de eigenaar haar twee dagen op voorhand via sms laat weten of het al dan niet nodig is dat ze bijspringt. Als er weinig reservaties zijn is het niet nodig dat ze meehelpt. Kaat zelf betaalt geen belastingen op dit loon. De eigenaar van het restaurantje betaalt enkel een patronale bijdrage van 25 procent.

Tips

 • Je kan onbeperkt als flexijobber werken. Je moet enkel rekening houden met de grenzen toegelaten arbeid als je jonger bent dan 65 jaar en geen beroepsloopbaan van 45 jaar hebt.
 • Kijk zeker na of je geen recht hebt op bepaalde sectorale voordelen.

Plaats een reactie