Wat betekenen bruto pensioenbedragen?

Om het nettobedrag van jouw pensioen te bekomen, worden er eerst enkele bijdragen afgetrokken.

Ziekte- en invaliditeitsbijdrage

Als je pensioen een bepaalde grens overschrijdt (1530,38 euro), betaal je een bijdrage (3,55 procent) aan de sociale zekerheid. Die is bestemd is voor de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze vervangt jouw persoonlijke bijdrage aan je ziekenfonds niet en geeft dus geen rechtstreeks recht op de terugbetaling van gezondheidszorgen.

Solidariteitsbijdrage

Op het totale brutobedrag van je wettelijke pensioenen en ook op je aanvullend pensioen, betaal je in sommige gevallen een solidariteitsbijdrage. Ook hier enkel wanneer je een bepaalde grens (2594,45 euro) overschrijdt. Alleen de hoogste inkomens dragen bij. Het bedrag van deze inhouding verschilt naargelang de grootte van het totale pensioenbedrag (tussen 0 en 2 procent).

Peter betaalt twee bijdragen

Peter heeft een bruto pensioen als alleenstaande van 1 800 euro per maand. Hij overschrijdt de betreffende grens en betaalt een ziekte- en invaliditeitsbijdrage van 3,55 procent of 63,9 euro op zijn pensioen.

Daarnaast kreeg Peter uit zijn aanvullend pensioen een kapitaal van 100 000 euro. Hoewel hij dit geld als kapitaal heeft opgenomen, zet men dit om naar een fictief maandelijks bedrag. Daardoor is zijn totale pensioen hoger dan 2 594,45 euro en betaalt hij ook nog een solidariteitsbijdrage. 

Bedrijfsvoorheffing

Ook als gepensioneerde betaal je belastingen. Bij de uitbetaling van jouw maandelijks pensioen wordt alvast een bedrijfsvoorheffing afgehouden. Hoeveel er van je pensioen af gaat, hangt af van de hoogte van jouw bruto pensioen, het aantal kinderen ten laste en jouw gezinssituatie.

De naam geeft het aan, het is slechts een voorheffing. Een definitieve belastingafrekening loopt via jouw jaarlijkse belastingaangifte. De gebruikelijke belastingtarieven van 25 tot 50 procent (plus gemeentebelastingen) zijn van toepassing. Hierbij geldt het principe: hoe hoger je inkomen is, hoe meer belastingen je betaalt.

Zoals elke belastingplichtige in België krijg je ook als gepensioneerde een belastingvrije som toegekend. Deze bedraagt 7 430 euro. Op deze som betaal je geen belastingen. Bovendien is er ook een verhoogde belastingvrije som voorzien voor personen met een beperkt inkomen. 

Daarnaast geniet je als gepensioneerde ook van enkele andere belastingvoordelen. Uiteindelijk wordt je pensioen daardoor minder zwaar belast dan een loon.

Gewone belastingvermindering

Wanneer je werkt, wordt niet jouw hele beroepsinkomen belast. De kosten die je maakt om dit inkomen te verwerven of te behouden, mag je in mindering brengen. Krijg je enkel een pensioen, kan dit logisch gezien niet meer. Om jouw pensioen toch gunstiger te belasten, werd een belastingvermindering ingevoerd voor pensioenen.

Wanneer je uitsluitend een pensioen ontvangt, kan je daardoor een belastingvermindering tot 2 066,87 euro krijgen. De vermindering neemt af naargelang het pensioen stijgt.

Heb je nog andere inkomsten dan daalt ook het belastingvoordeel. Het wordt dan afgebouwd naargelang je andere inkomsten stijgen. 

Laagste pensioenen

De laagste pensioenen zijn bovendien volledig vrijgesteld van belastingen. Je moet daarvoor aan twee voorwaarden voldoen. Het netto-inkomen van jouw gezin bestaat uitsluitend uit pensioenen of vervangingsinkomsten. Daarnaast mogen deze inkomsten niet meer bedragen dan 15 615,88 euro (1 301, 32 euro per maand).

Je gezinssituatie

Echtgenoten, wettelijke en feitelijke samenwonenden worden steeds apart belast. Maar wanneer je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, ontvang je wel een gezamenlijke aanslag. Dit kan fiscaal interessant zijn, vooral als een van beiden een lager inkomen heeft. De zogenaamde huwelijksquotiënt kan dan spelen. Deze zorgt ervoor dat een deel van de inkomsten van de ene partner (die met het hoogste inkomen) wordt toegekend aan de andere partner (die met het laagste inkomen).

Het overgedragen deel zal aan een lager tarief belast worden, waardoor de totaal verschuldigde belasting daalt. Tot het inkomen van de partner met het laagste inkomen 30 procent bedraagt van de totale beroepsinkomsten van beide partners samen. De huwelijksquotiënt speelt niet als het een verhoging van de verschuldigde belasting zou veroorzaken.

Trouwen kan voordelig zijn

Jozef en Dolores zijn gehuwd. Jozef ontving vorig jaar een gezinspensioen van 21 000 euro. Doordat Dolores zelf geen inkomen heeft, kan 30 procent of 6 300 euro van het gezinspensioen van Jozef worden overgedragen op haar naam. Hierdoor wordt op dit stuk het laagste belastingtarief toegepast van 25 procent. Mocht de 6 300 euro in de belastingaanslag van Jozef blijven, zou hier een veel hoger belastingtarief op worden toegepast.

Plaats een reactie